มาตรฐานการให้บริการ


บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (“บริษัทˮ) มีนโยบายในการให้บริการ Cloud โดยมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า (Service Level Agreement – “SLA”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9% - 99.95% ตามแต่การเลือกใช้งานของผู้ใช้บริการ

  1. คำนิยามที่ใช้ในระดับการประกันการให้บริการ
    1. เวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ หมายถึงเวลาที่ลูกค้าทุกบัญชีที่ใช้บริการ Cloud นั้น ๆ อยู่ไม่สามารถใช้บริการของผู้ให้บริการได้
    2. อัตราส่วนความพร้อมในการให้บริการ (SLA) หมายถึงจำนวนนาทีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หารด้วยนาทีทั้งหมดของเดือนการใช้งานนั้น ๆ
  2. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ร้องขอการชดเชยด้วยตนเอง