มาตรฐานการให้บริการ


บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (“บริษัทˮ) มีนโยบายในการให้บริการ Cloud โดยมีความพร้อมในการให้บริการแก่ลูกค้า (Service Level Agreement – “SLA”) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.9 ในรอบเดือนการใช้งานของผู้ใช้บริการ

 1. คำนิยามที่ใช้ในระดับการประกันการให้บริการ
  1. เวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้ หมายถึงเวลาที่ลูกค้าทุกบัญชีที่ใช้บริการ Cloud นั้น ๆ อยู่ไม่สามารถใช้บริการของผู้ให้บริการได้
  2. อัตราส่วนความพร้อมในการให้บริการ (SLA) หมายถึงจำนวนนาทีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้ หารด้วยนาทีทั้งหมดของเดือนการใช้งานนั้น ๆ
  3. อัตราส่วนเงินชดเชยในการให้บริการในกรณีที่ผู้ให้บริการละเมิด SLA ที่ได้กำหนดไว้มีรายละเอียดดังนี้
   % ความพร้อมในการให้บริการรายเดือน อัตราส่วนเงินชดเชยของค่าบริการรายเดือนนั้น ๆ ที่ประเมิน SLA
   < 99.9% - ≥ 99.0% 10%
   < 99.0% 35%
   ผู้ให้บริการจะทำการคืนเงินชดเชยโดยคืนเครดิตให้ในบัญชีลูกค้าสำหรับใช้ชำระรอบบิลค่าบริการรอบต่อไป
 2. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ร้องขอการชดเชยด้วยตนเอง