นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว


Last updated on 5 มกราคม 2022

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Privacy Policy)

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy policy) นี้ เพื่อให้บุคลากรภายในองค์กร และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของบริษัทพึงทราบ และปฎิบัติตาม โดยพนักงานทุกคนของบริษัทจะต้องมีความเข้าใจ และทำตามนโยบายที่บริษัทกำหนดมาอย่างเคร่งครัด เพื่อปกป้องข้อมูลอันมีค่าของผู้ใช้บริการทุกท่าน และสอดคล้องกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่บริษัทได้ให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ใช้บริการ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (privacy policy) บริษัทได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงข้อกำหนดของกฎหมายดังนี้

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. กฎหมายการป้องกันข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป (“GDPR”) 2559/679.

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งการอ้างองถึงข้อมูลบ่งชี้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน ข้อมูลสถานที่อยู่ ข้อมูลออนไลน์ ข้อมูลเอกลักษณ์ทางกายภาพทางจิตใจ ทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม อย่างเดียวหรือหลายอย่าง

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระทำโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น โดยต้องคำนึงถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ และบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยชัดแจ้งเป็นหนังสือหรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการที่เหมาะสมและยอมรับได้ เว้นแต่เป็นข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น

2.2 บริษัทจะไม่จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนาหรือปรัชญา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ ทุพพลภาพ ความพิการ อัตลักษณ์ หรือข้อมูลอื่นใด ในทุกกรณี

3. วัตถุประสงค์การเก็บ รวบรวม ใช้และเปิดเผย

การจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามที่ประกาศใน นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) เท่านั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท (“บุคคลอื่น”) เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) โดยบริษัทจะคำนึงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบุคคลที่สามที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกประมวลผลโดยผู้ประมวลผล (Data Processor) ที่น่าเชื่อถือ

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริการแต่ละประเภท ตามระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ระหว่างท่านและบริษัท เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น

5.2 บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามมาตรฐานการทำลายข้อมูลของบริษัท เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทพึงทราบ และจะปฏิบัติตามเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอใช้สิทธิตามที่ประกาศใน นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) อย่างเคร่งครัด

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและคุณภาพของข้อมูล

7.1 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

7.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น และบริษัทจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบ คำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้ง ยังเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัท

9. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง ติดต่อ +66 (0)2 315 7504 technical@cloudhm.co.th

ศูนย์ขายและบริการข้อมูลเบื้องต้น +66 (0)2 315 7504 general@cloudhm.co.th

สำนักงานใหญ่ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด อาคารเบญจจินดา 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว, เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือติดต่อผ่าน สำนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office Unit) DPO@cloudhm.co.th

10. การบังคับใช้

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บุคคล (Data Protection Officer : DPO) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยออกแนวทางปฏิบัติ, แนวทางดำเนินการ, การแก้ไขปรับปรุง รวมถึงตรวจสอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (MD/CEO) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดต่อไป


นโยบายการใช้คุกกี้ของ บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (Cookies Policy)

บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด (“บริษัท”) อาจมีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจำต้องขอความยินยอมจากท่านในการใช้คุกกี้สำหรับการใช้บริการเวปไซต์เป็นครั้งแรกบนอุปกรณ์ของท่าน

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่ท่านชื่นชอบ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการที่มีการใช้งานคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของเราทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงสินค้าและบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2. บริษัทใช้คุกกี้เพื่ออะไร

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

3. ประเภทของคุกกี้ที่ถูกใช้

3.1 คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างปลอดภัย โดยคุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากที่คุณสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน

ตัวอย่าง

 • Session ID
 • Load Balancing
 • User ID
 • Security

3.2 คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงานเพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชัน พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน จำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งานโดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์และ/หรือ แอปพลิเคชันให้ตอบสนองความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่าง

 • Google Analytics
 • Adobe

3.3 คุกกี้ประเภทการโฆษณา (Advertising cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันรวมถึงแคมเปญโฆษณาให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณ

ตัวอย่าง

 • Session IDAdobe Audience Manager
 • Adobe Target
 • Google Analytics
 • Facebook Pixels
 • Facebook API

3.4 คุกกี้ประเภทการทำงาน (Functional cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัท “จดจำ” คุณระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของคุณ การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่นำไปใช้ประมวลผลจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของคุณได้ และไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • Google Analytics
 • Session ID

4. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ บริษัทจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทบนเว็บไซต์ (Privacy Notice)

6.คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

6.1 Cookies settings in Chrome

6.2 Cookies settings in Firefox

6.3 Cookies settings in Safari

6.4 Cookies settings in Internet Explorer

6.5 Cookies settings in Microsoft Edge