เงื่อนไขการให้บริการ


ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามนโยบายและข้อตกลงในการให้บริการ Cloud ของ cloudhm.co.th ซึ่งบริหารงานโดย บริษัท คลาวด์ เอชเอ็ม จำกัด ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ออกโดย cloudhm.co.th ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. ทาง cloudhm.co.th ไม่เปิดให้บริการสำหรับการใช้งานในลักษณะต่อไปนี้
  1. ลักษณะการใช้งานที่ไม่เปิดให้บริการ
   1. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสนา การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้แก่ผู้อื่น
   2. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ลามก อนาจาร หรือมีแนวโน้มไปในทางลามก
   3. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ การพนัน
   4. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ให้บริการ BitTorrent, Tracker, Online Streaming, Pirate Software, Crack, Hack, Warez, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเทอร์เน็ต ทอร์จัน หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ เช่น Mail Bombs, Hack Attacks, Spamming, Port Scanning หรือ Port Probing, Download, MP3 , Software , VDO & Voice Clips , Music Online ไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
   5. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ส่งอีเมลเป็นจำนวนมาก, Commercial Mass E-Mailing
   6. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการส่ง “สแปมอีเมลˮ (การส่งอีเมลจำนวนมาก โดยผู้รับอีเมลไม่ยินยอมที่จะรับข้อความ) โดยการส่งอีเมลนั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง หรือเป็นการส่งแบบสุ่ม เช่น james@gmail.com, tom@gmail.com, man@gmail.com
   7. การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น
   8. การใช้โปรแกรมหรือระบบเพื่อการส่งอีเมลที่มีผลทำให้เกิดการตีกลับของอีเมลเป็นจำนวนมาก หรือ ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ เช่น การถูกยิงโดย Web Board การส่งอีเมลนั้นใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริง (หากผู้ใช้บริการไม่แน่ใจว่าอีเมลนั้นมีอยู่จริงให้ลองเทสจาก Free E-Mail ก่อน)์
   9. การส่งอีเมลที่ลิดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น เป็นต้น
   10. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมสร้างความวุ่นวาย และ ความเดือดร้อน ให้แก่ผู้อื่น
   11. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีการใช้งานสคริปต์ หรือ โปรแกรมใด ๆ ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งหากผู้ให้บริการตรวจพบจะทำ การระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ ผู้ให้บริการจะปิดเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ของผู้ใช้บริการทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
   12. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
   13. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่ขู่คุกคาม การโกง การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ เผยแพร่สิ่งหยาบคาย ยาเสพติด
   14. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ
   15. เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
   16. เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ผู้ให้บริการพิจารณาว่าไม่เหมาะสม
   ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำนั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่
 2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือข้อมูลมั่วเข้ามา ผู้ให้บริการจะไม่จัดทำตามคำขอ
 3. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่
 4. ผู้ให้บริการจะดำเนินการเปิดการให้บริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าบริการที่ระบุข้อมูลอย่างครบถ้วน หากชำระค่าบริการมาแล้วแต่ส่งรายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่นไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมนหรือเบอร์ติดต่อกลับ หรือ ขาดการติดต่อภายใน 1 เดือน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกการสั่งซื้อนั้น ๆ
 5. ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าบริการให้ในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการละเมิดเงื่อนไขโดยผู้ให้บริการ
 6. ผู้ให้บริการจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของบริการ รวมถึงโดเมนเนมที่จดทะเบียนไว้กับทางผู้ให้บริการโดยจะมีการแจ้งเป็นระยะ ๆ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ชำระค่าบริการผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และ หลังจากหมดอายุ 30 วัน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก
  1. สำหรับบริการ DevOps Cloud หากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการภายใน 3 วันหลังเรียกชำระ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องระงับการให้บริการชั่วคราว และหากผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการภายใน 7 วันหลังเรียกชำระ ผู้ให้บริการจำเป็นต้องนำข้อมูลของผู้ใช้บริการออกจากระบบ โดยไม่สามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นกลับมาได้อีก
 7. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายแก่ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่เกิดขึ่นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม เช่น เกิดความผิดพลาดกับอุปกรณ์ ผู้ใช้บริการเผลอลบข้อมูลของตนเองทิ้ิงหรือจากเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่เกิดจากผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเอง
 8. หากผู้ให้บริการได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้น ๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้น ๆ
 9. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกให้บริการทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ หากผู้ใช้บริการใช้บัครเครดิตปลอม หรือขโมยมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตรในการซื้อบริการ
 10. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะผู้ให้บริการให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจสอบ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ ที่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ เหล่านั้นต่อไป
 11. ข้อมูลเนื้อหา และการออกแบบ เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่ ผู้ให้บริการเป็นผู้จัดทำขึ้น ผู้ให้บริการ ขอสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ ผู้ใช้บริการคัดลอก ทำซ้ำหรือ นำไปใช้ที่อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น ลายลักษณ์อักษร
 12. ผู้ให้บริการจะติดต่อผู้ใช้บริการผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้บริการได้สั่งซื้อบนหน้าเว็บ หากต้องการเปลี่ยนผู้ดูแล หรือ อีเมลที่ใช้ในการติดต่อ ให้ใช้อีเมลที่สั่งซื้อแจ้งเข้ามา หากไม่สามารถใช้อีเมลเดิมแจ้งได้ ผู้ให้บริการอาจจะขอเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือรับรองบริษัท ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลลับแก่ผู้ขอได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ก็ตาม
 13. ผู้ให้บริการไม่ได้เป็นผู้ให้บริการด้าน Software/Script หรือ ทำเว็บไซต์ให้ผู้ใช้บริการ ดังนั้นปัญหาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม/การใช้งานของ Script การทำเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ตอบคำถามนั้น โดยอาจจะให้ Link ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้บริการไปศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งทางผู้ให้บริการจะให้คำตอบเกี่ยวกับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเว็บบริการที่ให้บริการเท่านั้น โดยหน้าที่หลักของผู้ให้บริการ คือผู้ให้บริการเว็บ Cloud Server และ Cloud Backup ซึ่งเป็นการให้บริการ Infrastructure as a Service ให้สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่ให้บริการตามหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 14. ไฟล์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่บน เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน/เซิร์ฟเวอร์/Cloud Backup เช่น Website Files, E-Mail Files, Database Files เป็นต้น หากมีการติดไวรัสเกิดขึ้น จะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติโดยมิจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า
 15. ผู้ใช้บริการจะต้องทำการสำรองข้อมูลที่อยู่ในบริการ Cloud Server/Cloud Backup ในกรณีที่มีการร้องขอข้อมูลสำรองจากผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการให้กับผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการคัดลอกข้อมูลสำรองดังกล่าว
 16. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า